Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 049 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Poznań

Poznań

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Marek Przywecki

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 17, Poznań, 60-782 Poznań

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą , skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 1095/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Przywecki

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 09-05-2018 o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.06, odbędzie się:druga licytacjanieruchomości należącej do dłużnika: Emilia Stańczyk , położonej przy , 60-480 Poznań , dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00053476/7 .
Opis nieruchomości:
Licytowany jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 54 dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00053476/7 stanowiącego własność dłużniczki Emilii Stańczyk. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym, nr działki 500/4 o łącznej powierzchni 500 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 207,53 m2.Suma oszacowania wynosi 142 418,00 zł ,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 945,33 .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 241,80 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 17 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą z dopiskiem Km 1095/14, w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać operat szacunkowy tej nieruchomości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mieszczącym się pod adresem: Kamiennogórska 26, Poznań, 60-179 Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Marek Przywecki


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla